Evenimentul Istoric > Articole online > Geneza României > Giur în numele Prea Sfintei Treimi – Proclamația lui Cuza-Vodă din 5 ianuarie 1859 cu prilejul alegerii sale ca Domn al Moldovei
Articole online

Giur în numele Prea Sfintei Treimi – Proclamația lui Cuza-Vodă din 5 ianuarie 1859 cu prilejul alegerii sale ca Domn al Moldovei

La toți de față și viitori Sănătate!

Voința nației prin legiuitul ei organ, Adunarea electivă, Ne-au ales Domn Moldovii! Suindu-ne pe tron cu numele de ALEXANDRU IOAN I, cea întăi datorie a Noastră este de a Ne adresa cătră Voi, iubiților compatrioți, de a Vă dori pace și fericire și de a Vă spune care sănt cugetările și țintirile Noastre.

Înainte de a Ne sui pe tronul la care Ne-au chiemat încrederea Nației, Noi, în fața adunării,

am făcut următoriul giurământ:

Giur în numele Prea Sfintei Treimi și în fața Țării mele că voiu păzi cu sfințănie drepturile și interesele Patriei, că voiu fi credincios constituției în textul și în spiritul ei, că în toată Domniea mea voiu privighie la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitănd toată prigonirea și toată ura, iubind deopotrivă pre cei ce m-au iubit și pre cei ce m-au urât, neavând înaintea ochilor mei decăt binile și fericirea nației Romăne.

Așa D-zeu și compatrioții mei să-mi fie întru ajutor!

Acest giurămănt arată linia de purtare ce avem a păzi în Domnia Noastră. Guvernămăntul Nostru va fi în toată puterea cuvăntului guvernămăntul precum îl vrea, precum îl statornicește convenția închietă în 7/19 Avgust 1858 între Înalta Poartă Otomană și Puterile garante drepturilor Patriei noastre.

Vom fi Domn Constituțional!

Vom respecta toate drepturile Adunării elective și toate stăruințile Noastre vor avea de țel desvoltarea nouelor instituții ce Ne-au recunoscut Evropa, și adevărata și temeinica punere în lucrare a reformelor cerute de citata convenție.

Îndată după alegerea fratelui nostru Domnul din Valahia, vom păși la înființarea Comisiei Centrale din Focșani menită de a restrânge legăturile dintre două ramuri ale aceleiași Nații.

Cu concursul acestei comisii și al Adunării Elective, guvernământul Nostru se va grăbi de a face legiuirile organice cerute de Convenție și cari sunt menite de a introduce în societatea noastră marile principii ale statelor moderne.

Pentru că aceste mari reforme să aibă drept resultat fericirea obștească, Noi sfătuim și îndemnăm pe toți compatrioții Noștri de orice stare și condiție, ca să uite desbinările și urile trecute.

Numai pacea dintre noi, numai iubirea între fiii aceleiași Țări și Nații, numai o deplină armonie între toate clasele Societății, întrunind așa toate puterile, poate să ne întărească, și așa și guvernământul și poporul, mână în mână, să ridicăm patria noastră din căderea în care au adus-o nenorocitele întâmplări ale trecutului.

Misia Noastră deși frumoasă, este mare și foarte grea!

Noi nu vom putea-o împlini decât dacă vom avea îmbrățișarea sincere și sprijinul puternic al compatrioților Noștri.

Toate zilele Noastre vor fi întrebuințate în chip de a le merita și dobândi.

Noi facem un apel la patriotismul, râvna și activitatea funcționarilor publici, cari sunt legiuitele organe ale guvernământul în relațiile sale particulare.

Legile căzuseră în părăsire, și cu dânsele toată puterea ocârmuirei. Legile trebuie să-și redobândească toată autoritatea.

Puterea executivă având a fi în viitor organul legalității cel mai stricte, trebuie dar ca să fie tare și respectată de toți, trebuie ca în viitor fiecare cetățean, fără osebire, să fie apărat în onorul, în viața și-n averea sa. Aceste mari bunuri sunt încredințate ocrotirei autorităților publice.

Precum dar vom avea de bucurie a căuta și a răsplăti toate meritele, tot devotamentul, tot serviciul onorabil al funcționarilor mari și mici, pe atât guvernământul nostru este nestrămutat hotărât de a pedepsi fără cruțare și cu toate asprimea legilor, tot abusul și toată călcarea de lege.

Tutor Compatrioților Noștri, le trimitem Domneasca și frățească Noastră urare și Dumnezeu să bine-cuvânteze Principatele Unite”.

Alexandru-Ioan I.

Telgramă din 5 ianuarie 1859, care anunţa alegerea lui Al. I. Cuza ca domn

Registration

Aici iti poti reseta parola