Evenimentul Istoric > Articole online > Istoria secretă > Înfruntarea jidovilor, tipărită la Iași în 1803: Pentru sângele carele iau ei de la creștini și ce fac cu dânsul
Articole online

Înfruntarea jidovilor, tipărită la Iași în 1803: Pentru sângele carele iau ei de la creștini și ce fac cu dânsul

Volumul se deschide cu o predoslovie (Înainte Cuvântare) şi se concentrează asupra relaţiei dintre creştinism şi iudaism.

Autorul, fost rabin (,,eu care mai înainte am fost învăţătoriu întru jidovime”) s-a convertit la creştinismul ortodox.

Pe parcursul celor patru capitole ale cărţii el încearcă să dovedească superioritatea creştinismului în faţa iudaismului:

„Și pentru că m-au miluit Hristos, de au biruit la mine nevrednicul rânduiala firii şi m-au scos de la întuneric la lumina Soarelui, ca să-i aduc mulţumire Mântuitorului meu, am scris cărticica aceasta, mică la vedere, dară socotesc a fi folositoare pravoslavnicilor, iubitorilor de ştiinţă şi râvnitorilor creştinătăţii, că sunt scrise într-ânsa, câteva taine mari ale jidovilor, spre înfruntarea şi ruşinarea lor, care de la răstignirea Mântuitorului şi până acum, de nimenea deplin n-au fost descoperite.

Şi am aşezat-o în patru capitole, în numele Sfinţilor patru evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan, pe care i-au văzut Proorocul Iezechiel în chip de om, în chip de leu, în chip de viţel şi în chip de vultur: eu care mai înainte am fost învăţător întru jidovime, iar acum, prin mila Domnului meu Iisus Hristos, mă aflu creştin pravoslavnic”.

Cu cheltuiala mitropolitului Moldovei

„Înfruntarea jidovilor asupra legii și a obiciiurilor lor, cu dovediri din sfânta și dumnezeiasca scriptură, atât din cea veche, cât și din cea noao. Acum întâiu întru acestași chip tipărită în zilele pre luminatului și pre înălțatului domnului nostru Alexandru Constandin Moruzi Voevod, întru a doao domnie a Măriei Sale în Moldavie.

Cu blagosloveniia și cu toată cheltuiala preosfinției sale Kiriu Kir Iacov, mitropolit a toată Moldaviia, în Iași.

La anii de la Hristos 1803, fevruarie 8. S-au tipărit de ieromonahul Kir Macarie, duhovnicul sfintei Mitropolii, și de Gherasim ierodiacon tipografi.

Taină ascunsă și acum descoperită:

Cap întâi,

Asupra jidovilor pentru sângele carele iau ei de la creștini și ce fac cu dânsul, cu dovediri din sfânta scriptură.

Mulți multe cuvinte au scris înprotiva jidovilor, cu multe și adevărate mărturii din sfânta și dumnezeiasca scriptură, atât pentru venirea Messiei celui adevărat Iisus Hristos, fiiul precuratei fecioarei Mariei, cât și pentru câteva rătăciri ale jidovilor, care acestea s-au scris atât de dascălii bisericii noastre, cât și de dascalii evreești carii au priimit sfântul botez.

Însă o taină ce o au între dânșii urâtorii de oameni și de Dumnezeu jidovi, care eu nu o am găsit scrise nicăirea, și de o au și scris cinevaș în oarecare chip, dar puțin și acoperit, adecă a ucide jidovii pe creștini și a le lua sângele.

Aceasta o au scris mulți, dar pentru ce și ce fac ei cu sângele acesta măcar că nu mi s-au întâmplat a vedea în scris nicăirea.

Poate că așteptând întoarcerea jidovilor vreodată cătră credința lui Hristos și ca să nu să scârbiască creștinii pre dânșii și nu i vor priimi  la credință și pentru aceia n-au scris.

Dar eu de vreme ce cu darul lui Dumnezeu am priimit sfântul botez și sfântul chip al călugăriei spre înfruntarea semeților și spurcaților jidovi și spre folosul creștinilor, ca unul ce am fost rabbin, învățătoriul lor, au fost descoperite mie și păzite pănă ce am priimit sfântul botez.

Iar de la sfântul botez încoace, îmi sânt defăimate și scuipate.

Și câteva cu bune dovezi și mărturii scriu descoperit aicea, mai întâi să se știe, că această taină nu iaste știută de toți jidovii, ci numai de rabbinii hahaniilor, de cărturarii și fariseii lor, ce să numesc de dânșii haseidem, de aceia iaste știută.

Și această taină păzesc ei cu mare scumpete.

Dară scoposul pentru care pricină fac ei uciderea aceasta, iaste pentru trei lucruri:

Întâiu pentru mare urăciune ce au ei asupra creștinilor, părându-le că făcând această ucidere aduc jertvă lui Dumnezeu precum și mântuitoriul nostru Iisus Hristos au zis cătră ucenicii săi: Va veni o vreme că cine va ucide pre voi i să va păria că aduce jărtvă lui Dumnezeu.

Al doilea pentru multe desidemonii, adecă pentru farmecele ce fac jidovii cu acest sânge.

Și al treilea că sânt rabbinii la îndoială, poate că au fost Iisus fiiul Mariei cel adevărat Mesiia, și stropindu-se ei cu acel sânge ce iau de la creștini muncit, să vor mântui”.

Registration

Aici iti poti reseta parola