Evenimentul Istoric > Articole online > Cum vedea Ceauşescu clasa muncitoare în 1989: „Istoria eroică a proletariatului.”
Articole online

Cum vedea Ceauşescu clasa muncitoare în 1989: „Istoria eroică a proletariatului.”

Şi în 1989, la fel ca în anii precedenţi, propaganda comunistă a avut grijă să-i servească lui Nicolae Ceauşescu clasicele mesaje meşteşugite despre „grandioasa manifestare antifascistă și antirăzboinică a muncitorimii române de la 1 Mai 1939”, cu ocazia celebrului moment care emana o sacralitate de necontestat în Epoca de Aur, „1 Mai muncitoresc”.

La acea vreme, nomenclaturiştii din judeţul Argeş s-au pregătit ca la carte pentru acea mare sărbătoare a oamenilor muncii de pretutindeni. Ca de fiecare dată, Secera şi Ciocanul, ziarul Comitetului judeţean al PCR, a fost înţesat cu mesajele specifice acelei sărbători şi cu realizările piteştenilor în câmpul muncii.

Conform oficiosului local Secera şi Ciocanul, muncitorii argeşeni fuseseră „mobilizați de însuflețitoarele chemări ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu”. Oameni receptivi la apelul liderului Republicii Socialiste România, piteştenii din întreprinderile și unitățile economice argeșene şi-au intensificat eforturile „pentru a întâmpina ziua de 1 Mai cu noi și remarcabile fapte de muncă”.

„Sărbătoarea muncii, a eroismului muncitoresc

Acum, în preajma lui Florar, cînd ninge mirific cu flori și pomii își înalță viitorul rod spre soare, iar grîul a devenit foșnetul tainic al cîmpiei, bucurie a muncii împlinite, sub cerul curat și înalt al patriei, ne pregătim să sărbătorim 50 de ani de la acea grandioasă manifestare antifascistă și antirăzboinică a muncitorimii române de la 1 Mai 1939 și 100 de ani de la declararea, în 1889, la Congresul de construire a Internaționalei a II-a, a zilei de 1 Mai ca zi a unității și a frăției muncitorilor de pretutindeni, a luptei împotriva asupririi, pentru o viață liberă și demnă.

1 Mai – Ziua Muncii. Mișcarea muncitorească de la noi se înscrie printre fondatorii acestei mărețe sărbători revoluționare, ca expresie a rădăcinilor istorice adînci ale clasei muncitoare în realitățile naționale ca mărturie a implicării în viața societății romînești, a angajării ei profunde în implinirea idealurilor, a aspirațiilor poporului nostru, a solidarității ei cu toate forțele revoluționare, progresiste și democratice de pretutindeni.

Privite în timp – sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu – manifestările muncitorești prilejuite an de an în țara noastră, de sărbătorirea zilei de 1 mai, jalonează însăși istoria bogată și eroică a proletariatului român, drumul pe care l-a străbătut de la începuturile organizării sale pînă la victoria revoluției socialiste și edificarea cu succes a noii orînduiri în Romînia.

Obiectivele politice și lozincile sub semnul cărora s-a desfășurat la noi, an de an, sărbătorirea zilei de 1 Mai, au relevat rolul istoric al clasei muncitoare, în unirea forțelor înaintate ale societății în lupta pentru libertate, democrație, independență și suveranitate națională, pentru progresul economico-social al patriei.

O sută de ani sînt nu numai o atestare a vechimii mișcării noastre muncitorești, ci și dovezi, mereu mai puternice, mai ample și mai convingătoare, ale atașamentului ei nestrămutat la idealurile socialiste ale combativității revoluționare a muncitorimii romîne, care, și de ziua de 1 Mai, a înscris pagini glorioase de luptă, fapte nepieritoare întru devenirea patriei noastre.

La loc de cinste în această generoasă cronică de lupte și izbînzi a zilei de 1 Mai se înscrie și marea manifestație patriotică, antifascistă și antirăzboinică din Capitală de la 1 Mai 1939. Ea a constituit momentul de vîrf al acțiunilor organizate de Partidul Comunist Român în acea perioadă, pe baza unității…

Poem în Mai

E iar în suflet sărbătoare,
e iar sărbătoare și în gînd:
slăvim o clasă muncitoare
spre comunism înaintînd.

Frumos se-adună slova-n versuri
de 1 Mai muncitoresc,
cînd noi izbîndi și înțelesuri
prin munca noastră înfloresc.

E-n toate un prinos de floare,
cum primăvara poate ști,
în dărnicia-i uimitoare,
a pune-n fiecare zi.

De 1 Mai, cînd numai soare
se-aude clar în imn curgînd,
slăvim toți clasa muncitoare
spre comunism înaintînd.

DAN ROTARU (n.r. – poet care era o prezenţă constantă în primele pagini ale ziarului local)”, notau redactorii oficiosului local Secera şi Ciocanul la 1 mai 1989, conform universulargesean.ro.

explicaţie foto: Nicolae Ceauşescu discută cu Gheorghe Cristescu (primul secretar general al PCR în perioada 1921-1924) la expoziţia consacrată aniversării a 5 decenii de la crearea PCR

sursa foto: fototeca online a comunismului românesc – cota:55/1971

Registration

Aici iti poti reseta parola