Ziua în care Nicolae Ceaușescu a înarmat tot poporul. Armata Partidului Comunist

 

Visul oricărui dictator este să-și vadă poporul încolonat în urma sa, cu mâna pe armă și gata de a se jertfi pentru o idee. De obicei ideea e a dictatorului, nu a poporului. Nicolae Ceaușescu nu a făcut excepție.

Nicolae Ceaușescu nu a făcut excepție. În 1972, când încă mai anima spiritul războinic și naționalist cu amenințarea că ”vin rușii”, el a conceput o lege care practic transforma orice cetățean, bărbat sau femeie, într-un ostaș de nădejde.

Vârsta limită de ”înrolare” în această era cea legală de pensionare, 60 de ani la bărbați și 55 de ani pentru femei, iar limita de jos era deschisă. De fapt, așa cum mulți dintre cei care vor parcurge textul legii își vor aminti, veți recunoaște și organizarea PTAP-iștilor, elevii îmbrăcați în uniforme albastre, duși și ei la instrucție de inspirație militară.

De fapt, unii susțin că apariția formațiunilor para-militare în legea din 1972 nu avea ca scop o organizare militară cu scop defensiv, ci inducerea unui sentiment de disciplină militară în rândul populației și de participare la o ”luptă” pentru îndeplinirea idealurilor socialiste.

Totuși câteva elemente din vechea lege sugerează că a existat și o miză militară în acea înarmare, la propriu, a întregului popor, de la copii la cei ajunși la vârsta pensionării.

De exemplu, Gărzile Patriotice nu aveau comandă militară, statul major al fiecărei unități era în subordinea organelor de partid! Doar în caz de război, ele treceau în subordinea MApN.

Armamentul folosit la instruire și exerciții era în gestiunea organizațiilor de partid locale.

Indiferent de plan, proiectul Gărzilor Patriotice a fost un eșec, instrucțiile erau făcute de mântuială, planurile de acțiune nu s-au folosit niciodată.

 

Legea 14/1972 privind organizarea apărării naționale a republicii Socialiste România – Fragment

Art. 104.-

Gărzile patriotice sînt unități de luptă înarmate ale oamenilor muncii de la orașe și sate, constituite în scopul întăririi capacității de apărare a patriei.

Ele au misiunea ca, împreună cu forțele armate, să participe activ la apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a muncii sale pașnice, a suveranității și securității patriei, la apărarea orașelor și comunelor, a întreprinderilor, instituțiilor și celorlalte organizații socialiste.

Gărzile patriotice participă, prin subunități destinate și pregătite special, la activitatea de sprijinire a grănicerilor în paza frontierei de stat, precum și a miliției în asigurarea menținerii ordinii publice.

Gărzile patriotice sprijină pregătirea tineretului pentru apărarea patriei prin instructaje, cu baza materială și prin participarea la aplicații tactice.

Art. 105. –

Gărzile patriotice își desfășoară activitatea sub conducerea nemijlocită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a comandantului suprem al forțelor armate și a organelor locale ale partidului. Organizarea, pregătirea gărzilor patriotice și folosirea lor în luptă se aprobă de Consiliul Apărării.

Întreaga activitate a gărzilor patriotice este sprijinită de către Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și unitățile din subordinea acestora.

Art. 106. –

Pe timp de război, în situația cînd pe teritoriul unde acționează gărzi patriotice desfășoară acțiuni de luptă mari unități sau unități ale forțelor armate, gărzile patriotice se subordonează comandantului marii unități sau unității militare.

Art. 107. –

Gărzile patriotice se organizează pe principiul teritorial și al locului de muncă, în raport cu importanța obiectivelor și cu nevoile de apărare a patriei.

Art. 108. –

Gărzile patriotice sînt formate din cetățeni ai Republicii Socialiste România, muncitori, țărani și intelectuali, bărbați pînă la vîrsta de 60 ani și femei pînă la 55 ani, fără deosebire de naționalitate. Cei care doresc pot activa în gărzile patriotice și peste aceste limite de vîrstă.

Art. 109. –

La Comitetul Central al Partidului Comunist Român, la comitetele județene, municipale, de sector ale municipiului București, orășenești și comunale de partid, precum și la unele organizații economice, întreprinderi și instituții funcționează state majore ale gărzilor patriotice, constituite din cadre militare active și de rezervă, prin care organele de partid îndrumă și conduc instruirea și acțiunile gărzilor patriotice.

Art. 110. –

Dotarea gărzilor patriotice cu armament și muniția necesară, cu tehnică și aparatură de specialitate, înzestrarea cu hărți, regulamente, literatură militară și de specialitate, se asigură de către Ministerul Apărării Naționale. Verificarea tehnică și repararea armamentului, în măsura în care nu pot fi făcute de către organizațiile socialiste, se asigură de către Ministerul Apărării Naționale sau Ministerul de Interne.

Echipamentul necesar luptătorilor se asigură de către întreprinderi, instituții, organizații economice, organizații cooperatiste sau consilii populare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Echipamentul intră în patrimoniul acestora și se dă spre folosința luptătorilor gărzilor patriotice pentru instruire și acțiuni.

Art. 111. –

Conducătorii întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor economice și președinții comitetelor executive ale consiliilor populare sînt obligați să pună la dispoziție încăperi amenajate conform instrucțiunilor Ministerului Apărării Naționale, pentru păstrarea armamentului, muniției, tehnicii și a altor materiale din înzestrarea gărzilor patriotice și să asigure mijloacele necesare pentru transportul luptătorilor și pentru desfășurarea ședințelor de pregătire, suportînd cheltuielile aferente.

În comune, armamentul și muniția se păstrează la posturile de miliție, iar tehnica și alte materiale care nu pot fi depozitate la un loc cu armamentul, în încăperi asigurate de către comitetele executive ale consiliilor populare.

Art. 112. –

Conducătorii organizațiilor socialiste, împreună cu comandanții gărzilor patriotice, iar la comune președinții comitetelor executive ale consiliilor populare, cu șefii posturilor de miliție și comandanții gărzilor patriotice, răspund de securitatea și paza armamentului, muniției, tehnicii de luptă și a altor materiale din înzestrarea gărzilor patriotice.

Art. 113. –

Statul major al gărzilor patriotice de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român va elabora în baza dispozițiilor prezentei legi, regulamentul de organizare și funcționare a acestora, care se va supune aprobării Consiliului Apărării.

Art. 114. –

Miniștrii și conducătorii celorlalte organe centrale, președinții comitetelor executive ale consiliilor populare, conducătorii organizațiilor economice, întreprinderilor, instituțiilor și ai altor organizații socialiste, sînt obligați să acorde tot sprijinul necesar bunei desfășurări a activității gărzilor patriotice.