Legea care interzice României să ia împrumuturi externe. Găselnița legală prin care s-au contractat datoriile uriașe de astăzi

 

Împrumuturile externe sunt astăzi un subiect de aprigă dispută. România se împrumută cu o viteză amețitoare și, pe cât partidele se acuză reciproc de îndatorarea țării, pe atât de multe noi credite sunt făcute de fiecare guvern care s-a succedat la putere. Această împovărare evidentă nu a făcut decât să crească numărul nostalgicilor după anii de final ai lui Nicolae Ceaușescu.

Paradoxal, acea perioadă, 1980-1989, în care viața românilor a fost tot mai grea, mai degradantă, e invocată totuși astăzi ca o perioadă de glorie, în care România și-a lichidat datoria externă.

Evenimentul Istoric a publicat fragmente din discursul din 14 aprilie 1989, ținut la sfârșitul lucrărilor Plenarei CC al PCR, în care Nicolae Ceaușescu a anunțat lichidarea datoriei.

În aceeași zi, el a ținut o cuvântare și la Frontul Democrației și Unității Socialiste, în care a vorbit despre capacitatea României de a produce bomba atomică. Adevărul despre această armă de distrugere și discursul care a pus întreaga lume pe jar, găsiți dezvăluiri în revista Evenimentul Istoric, la orice punct de difuzare a presei.

Se pune acum întrebarea: cum s-a putut, legal, ajunge de la situația din 14 aprilie 1989 la cea din 26 ianuarie 2020?

Deslușirea firului legal o începem din nou de la un fragment din discursul de la CC al PCR, document pe care îl parcurgeți în forma originală cu ajutorul colaboratorului nostru istoricul Liviu Țăranu.

E spre sfârșitul paginii de mai jos:

 

Chiar a treia zi după anunț, au început lucrările unei sesiuni extraordinare a forului legislativ, parlamentul din acele zile, Marea Adunare Națională.

Aici s-a adoptat următoarea hotărâre, pe care o reproducem ca pe o mostră de limbaj de lemn, mânuit cu măiestrie ca să gâdile orgoliul ”celui mai iubit fiu al poporului”.

 

HOTĂRÂRE nr. 1 din 17 aprilie 1989

cu privire la plata datoriei externe, la politica economică, de construcţie socialistă şi de colaborare economică internatională a Republicii Socialiste România cu toate statele lumii

 

Publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 13 din 18 aprilie 1989

”Marea Adunare Naţionala, întrunită în sesiune în zilele de 17-18 aprilie 1989, apreciază, într-o atmosfera de deplina aprobare şi vibrant patriotism, ca încheierea, la sfîrşitul lunii martie 1989, a rambursarii complete a datoriei externe a tarii – adusă la cunoştinţa întregii natiuni de către secretarul general al Partidului Comunist Roman, preşedintele Republicii Socialiste România, tovarasul Nicolae Ceauşescu, în cadrul Plenarei Comitetului Central al partidului şi în Plenara Consiliului Naţional al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste – reprezintă o mare victorie a poporului român, o realizare de însemnătate excepţionala, care asigura deplina independenta economică şi politica a naţiunii noastre, ferm angajata pe calea edificarii societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi asigurării condiţiilor trecerii, în perspectiva, la făurirea comunismului pe pămîntul României.

În acest moment istoric, Marea Adunare Naţionala, în deplină unanimitate şi în consens cu voinţa întregii natiuni, exprima cel mai fierbinte şi inaltator omagiu tovarasului Nicolae Ceauşescu, eminentul conducător al partidului şi statului, care, slujind neabătut interesele supreme ale întregii natiuni, a initiat, cu geniala clarviziune, marile programe de dezvoltare economico-socială a tarii şi conduce cu stralucire poporul nostru spre înfăptuirea idealurilor sale de bunastare şi fericire, de intarire continua a independentei şi suveranităţii patriei.

Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România aduce şi cu acest prilej un înalt omagiu Partidului Comunist Român, care, prin întreaga sa politică, asigura aplicarea ferma a principiilor socialismului ştiinţific la condiţiile şi realitatile României, indeplinindu-şi cu cinste misiunea istorica, asumată în faţa poporului, de a conduce cu fermitate revolutionara întreaga opera de construcţie socialistă din patria noastră.

Aceasta stralucită realizare constituie o nouă şi concludentă mărturie a forţei şi vitalitatii economiei noastre socialiste, a justetei politicii Partidului Comunist Român, inițiată de Congresul al IX-lea, care a deschis o epoca de ample transformări novatoare în toate domeniile, a redat partidului şi poporului încrederea în propriile capacităţi şi energii creatoare, a intarit sentimentul de unitate patriotica şi revoluționară al întregii natiuni, hotărîrea sa nestramutata de a ridica România pe culmi tot mai înalte de progres şi civilizație.

Marea Adunare Naţională consideră ca lichidarea datoriei externe – realizare fără precedent în întreaga istorie naţionala – ca, de altfel, tot ceea ce am infaptuit în anii socialismului, este rezultatul unităţii depline a tuturor forţelor societăţii noastre, sub conducerea partidului comunist, da o înaltă apreciere activităţii tuturor organizaţiilor componente ale Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste şi subliniaza rolul deosebit de important ce revine acestuia – ca organismul cel mai larg al democraţiei noastre muncitoresti-revoluţionare – în întărirea unităţii întregului popor, în dezvoltarea societăţii noastre socialiste.

Marea Adunare Naţionala – forul legislativ suprem al tarii – aduce un înalt omagiu şi adresează cele mai calde felicitari minunatei noastre clase muncitoare, ţărănimii, intelectualitatii, întregului popor, constructor victorios al socialismului, căruia îi datoram toate mărețele infaptuiri ale patriei noastre pe drumul realizării visului de aur – comunismul -, al libertăţii, independentei şi colaborării cu toate natiunile lumii.

Marea Adunare Naţionala da o înaltă apreciere faptului ca datoria externa a fost rambursată concomitent cu înfăptuirea neabatută a planurilor de dezvoltare economico-socială a tarii, întărirea continua a proprietăţii socialiste, de stat şi cooperatiste, realizarea, pe întregul teritoriu al României, a unui vast program de investiţii productive, locuinţe, obiective social-culturale şi edilitare, amplificarea puternica a creatiei ştiinţifice naţionale, creşterea, an de an, a numărului locurilor de muncă, sporirea retribuțiilor, pensiilor, alocaţiilor pentru copii, a tuturor cheltuielilor sociale ale statului, asigurarea stabilitatii preţurilor şi circulaţiei monetare, ridicarea generală a nivelului de trai, material şi spiritual, al poporului român.

Marea Adunare Naţională îşi exprima deplina aprobare faţă de propunerea tovarășului Nicolae Ceauşescu, adoptată de Plenara din 12-14 aprilie 1989 a Comitetului Central al Partidului Comunist Roman şi de Plenara Consiliului Naţional al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste, ca în viitor să nu se mai apeleze la credite străine, astfel încît întreaga dezvoltare a României să se realizeze prin mijloace proprii şi printr-o larga cooperare internationala.

Marea Adunare Naţională aproba, în unanimitate, hotărîrea exprimată de tovarășul Nicolae Ceauşescu, în cuvintarea la Plenara Comitetului Central al partidului, ca România, sa participe în continuare, în mod activ, la dezvoltarea schimburilor economice internaţionale, la extinderea cooperării în producţie, ştiinţa şi tehnologie cu ţările membre ale C.A.E.R. şi celelalte țări socialiste, cu statele în curs de dezvoltare, cu ţările capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor deplinei egalitați în drepturi, respectării independentei şi suveranităţii naţionale, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc.

Exprimindu-şi înaltă apreciere cu privire la încheierea rambursării datoriei externe, act de importanţă istorica, cu profunde semnificatii pe plan intern şi internaţional, pentru dezvoltarea generală a tarii în viitor, Marea Adunare Naţionala îşi reafirma, şi cu acest prilej, hotărîrea de a acţiona cu toată fermitatea pentru înfăptuirea, în cele mai bune condiţii, a actualului plan cincinal, a Programului Partidului Comunist Roman.

Marea Adunare Naţională dă o înaltă apreciere orientărilor şi obiectivelor pentru cel de-al 9-lea cincinal şi dezvoltarea, în perspectiva, a României pînă în anii 2000 – elaborate sub îndrumarea şi cu contribuţia decisiva a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, şi aprobate de Plenara C.C. al P.C.R care trebuie să stea la baza activității viitoare a întregului nostru popor.

Într-o deplină unitate şi unanimitate în jurul partidului, al marelui său conducător, poporul nostru întîmpina cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei şi cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu noi şi remarcabile succese în toate domeniile de activitate, spre gloria României socialiste şi creșterea continua a contribuției patriei noastre la cauza generală a socialismului şi progresului, la făurirea unei lumi mai bune şi mai drepte, fără arme şi fără războaie, a afirmarii libere, independente, a tuturor națiunilor în condiții de pace, securitate şi larga colaborare internaționala.

Aceasta hotărîre a fost adoptată de Marea Adunare Naționala în şedința din 17 aprilie 1989.

Președintele Marii Adunări Naţionale,

NICOLAE GIOSAN

Bucureşti, 17 aprilie 1989”

 

Peste câteva zile, pe 25 aprilie 1989, este publicată Legea nr. 3, din 18 aprilie 1989.

O reproducem:

”Marea Adunare Naționala adopta prezenta lege.

Articolul 1

Se interzice organelor de stat, unităților de stat, cooperatiste şi obştești, precum şi unităților bancare, sa contracteze credite din străinătate.

Articolul 2

Nerespectarea prevederilor art. 1 atrage răspunderea persoanelor vinovate, în condițiile prevăzute de lege.

Articolul 3

Orice dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.

Preşedintele Marii Adunare Naţionale, NICOLAE GIOSAN”

Mai trebuie spus un singur lucru, pe 31 decembrie 1989, Frontul Salvării Naționale a emis Decretul-Lege numărul 9, prin care erau abrogate sau modificate mai multe legi din anii comunismului. Printre ele era și Legea 3/18 aprilie 1989, privind contractarea împrumuturilor externe.