Evenimentul Istoric > Articole online > Decretul pumnului în gură sau cum a ajuns maşina de scris duşmanul regimului
Articole online

Decretul pumnului în gură sau cum a ajuns maşina de scris duşmanul regimului

Prin Decretul-Lege nr.1 al CFSN, din 26 decembrie 1989, care a avut drept scop “eliminarea imediată din legislaţia României a unora dintre legile şi decretele emise de fostul regim dictatorial, acte normative cu un profund caracter nedrept şi contrare intereselor poporului român”, a fost abrogat şi decretul nr. 98 din 1983 privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor şi al maşinilor de scris, care arăta frica regimului ceauşist de libera exprimare a românilor.

Potrivit articolului 1, Unităţile socialiste şi alte organizaţii care funcţionează potrivit legii pot deţine aparate de multiplicat ca: aparate tip xerox, ghestetnere, sapirografe, heliografe şi altele asemenea, materiale necesare reproducerii scrierilor, cum sunt: matriţe, litere confecţionate din cauciuc, aliaje sau alte amestecuri, paste de tip poligrafic, precum şi masini de scris.Persoanele fizice pot deţine pentru uz personal numai maşini de scris.

Miliţia era în toate

La art.2 se preciza că “Ministerul de Interne, prin organele de miliţie, ţine evidenţa şi execută controlul asupra producerii, deţinerii, folosirii, păstrării şi evidentei aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor şi maşinilor de scris”. Evident că persoanele fizice erau obligate să prezinte actele referitoare la deţinerea masinilor de scris, la cererea organelor miliţiei, care efectuau şi controlul asupra modului cum acestea erau folosite şi păstrate.
 

Conţinutul acestui decret nu are rost să mai fie comentat, textele articolelor vorbind de la sine despre cum comuniştii pumneau pumnul în gură propiului popor pe care îl conduceau pe drumul luminous care urma să-l ducă în comunism:

ART. 9. Multiplicarea oricărui înscris pentru persoanele fizice poate fi făcută numai în cadrul unităţilor socialiste sau al altor organizaţii, care au ca obiect de activitate efectuarea unor astfel de operaţiuni.

ART. 11. Pierderea sau dispariţia oricaror aparate de multiplicat va fi anunţată, în scris, organului local al miliţiei, în cel mult 24 de ore de la data constatării unui asemenea fapt.

ART. 15. Deţinerea maşinilor de scris de către persoanele fizice este permisă numai pe baza autorizaţiei eliberate de miliţie.Nu pot fi autorizate să deţină maşini de scris persoanele care, datorită antecedentelor penale sau comportarii lor, prezintă pericol pentru ordinea publică ori securitatea statului.
Cererea pentru obţinerea autorizaţiei se depune la organul local al miliţiei în a cărui rază teritorială domiciliază solicitantul, care, în termen de 60 de zile, pe baza analizei efectuate, comunică soluţia petiţionarului.

ART. 16. Persoanele fizice care dobândesc maşini de scris prin donaţie, moştenire sau în orice alt mod sunt obligate să solicite obţinerea autorizaţiei potrivit prevederilor art. 15.
Aceeaşi obligaţie revine şi persoanelor fizice care dobândesc maşini de scris în străinătate, termenul de 5 zile curgând de la intrarea în ţară.

ART. 17. În cazul respingerii plângerii prevăzute la art. 15 alin. 6, precum şi în situaţia retragerii autorizaţiei, persoanele în cauză sunt obligate ca, în termen de 10 zile de la primirea comunicării organului de miliţie, să vândă sau să doneze maşinile de scris celor care au dreptul de a le deţine ori să le depună la magazinele de consignaţie în vederea vânzării.
Maşinile de scris care nu au putut fi vândute în termen de un an prin magazinele de consignaţie, precum şi cele radiate din evidenţa organelor de miliţie, ca fiind în stare de nefuncţionare, vor fi predate, spre valorificare, unităţilor socialiste de colectare a metalelor, care sunt obligate să le primească. Persoanele fizice vor preda literele, cifrele şi semnele ortografice ale maşinilor de scris, prevăzute în alineatul precedent, organelor locale de miliţie.

ART. 21. Persoanele fizice care deţin maşini de scris sunt obligate să depună la organul local al miliţiei în a carui rază teritorială îşi au domiciliul câte o fişă cu caracterele literelor, cifrelor şi semnelor ortogtafice. Depunerea se va face în primele 2 luni ale fiecărui an şi în termen de 5 zile dupa fiecare reparaţie a literelor, cifrelor sau a semnelor ortografice.

ART. 34. Persoanele fizice care deţin maşini de scris sunt obligate ca, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului decret, să solicite organului local al miliţiei în a cărui rază teritorială domiciliază eliberarea autorizaţiei de deţinere a maşinii de scris.
Organele militiei vor analiza cererile prevazute în alineatul precedent în termen de 90 de zile de la data solicitării şi, după caz, vor aproba sau refuza autorizarea deţinerii.

ART. 29. Încalcarea prevederilor prezentului decret constituie contravenţie, dacă nu este săvârşită în astfel de conditii incât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune şi se sancţionează dupa cu amendă.

Decretele erau date de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania.

 

Registration

Aici iti poti reseta parola