Evenimentul Istoric > Articole online > Geneza României > Bucureșteanul Nicu Movilă anunță public la 1866 pe ministru că are planul rezolvării problemei navigației aeriene
Articole online

Bucureșteanul Nicu Movilă anunță public la 1866 pe ministru că are planul rezolvării problemei navigației aeriene

Pe la mijlocul secolului al XIX-lea gustul pentru aeronautică, odată stârnit la publicul larg, va începe să preocupe şi oamenii de ştiinţă ai Bucureştiului vremii.

Un exemplu grăitor în acest sens îl constituie un episod interesant, declanşat în 1866.

La jumătatea lunii aprilie 1866, ziarul  Românul publică următoarea scrisoare semnată Nicu Movilă:

„Domnule Ministru, Ieri am cititu, din norocire pentru mine, jurnalulu Le Temps, că unu englesu au rezolvitu problemulu navigaţiunei aeriane, însă planulu seu nu ‘şi -lu au publicatu încă, daru în curendu se speră că’-lu va publica.

Eu, Domnule Ministru, amu asemenea unu planu alu unui aparatu ce servă la resolvirea acestei probleme;

modestia însă, sau ca să fie mai bine puzillanimitatea m ‘au făcutu a nu lu publica închipuindu ‘mi că ca unulu ce nu am penă acumu nici uă reputaţie în mecanică, dacă me voi prezenta în lumea mecanică de-o dată cu unu planu aşa gigantescu, ca uă întreprindere care au sdrobitu pe cei mai celebri mecanici, apoi să nu concepă  despre mine nişte idei că sun tu alienatu şi să nu voiescă nici a mă primi să’mi aretu planul.

Aşa daru, Domnule Ministru, asta e cauza că alaltă-eri, cându, ‘aţi bine-voitu a’mi asculta rugăciunea mea, v’amu vorbitu numai de motorulu electro-magneticu, adică că amu doritu mai ănteiu să-mi facu o reputaţie spre a avea creditu în sfera mecanică, pentru a mă prezenta cu planulu balonului aero-nautic;

însă acumu suntu silitu a face toate posibilele spre a’mi declara acelu planu pentru ca în curăndu supuindu ‘lu şi pe acela esamenulu personeloru competente să ‘amu şi eu dreptulu de a’lu explota, ear nu numai englezulu despre care v’amu vorbitu.

Aşa daru, vă rogu cu cel mai profundu respectu, Domnule Ministru, să bine voiţi a publica prin celu înteiu numeru în Onorabilulu jurnalu Romănulu, precum şi în Monitoru, nuvela că:

unu elevu din scola militară au elaboratu unu planu pentru rezolvirea problemului navigaţiei aeriene şi în curându vomu publica şi planulu acestui aparatu.

Cauza pentru care vă rog se binevoiţi a da publicităţei acesta, este ca să se ştie pretutindeni că şi eu amu elaboratu unu planu de acestea înainte de a avea cunoştinţă despre planulu invenţiei făcute în Anglia.

Suntu Domnule Ministru cu celu mai profundu respectu al Domniei -Vostre pri supusu, fidelu şi recunoscătoru serv.

Nicu Movilă”.

Nu ştim cum i s-a răspuns autorului dar, la 30 Aprilie 1866, acelaşi bucureştean Nicu Movilă adresează Ministerului de lucrări publice, agricultură şi comerţ o cerere în care arată că se  ocupă de mai mult timp cu elaborarea a două planuri de invenţii:

  1. O maşină motrice electro-magnetică capabilă de a înlocui cu avantaje mari maşinele de vapori şi putând a se întrebuinţa şi spre a mişca diligenţe şi trăsuri particulare de orice forţă, şi
  2. Planul unui pegaz servind a rezalvi problema navigaţiei aeriene.

Solicită a se numi o comisiune de persoane competente spre a mi examina aceste lucrări.

Ministrul decide:

Pagini: 1 2

Registration

Aici iti poti reseta parola